Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Speedweb, s. r. o., Krasnohorská 2, 851 07 Bratislava, IČO: 46845682, DIČ 2023612327, DIČ DPH SK2023612327 (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Kontaktné údaje:

Krásnohorská 3166/22 851 07 Bratislava
E-mail: gdpr@speedweb.sk

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Aké osobné údaje spracúvame?

Pre vyššie uvedené účely a na základe uvedený právnych základov, spracúvame tieto vaše osobné údaje:

 1. Meno
 2. Priezvisko
 3. Poštová adresa
 4. E-mailová adresa
 5. Telefónne číslo

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dlhšiu dobu archivácie (napríklad Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu. Pre účely ochrany našich oprávnených záujmov po ukončení zmluvného vzťahu, ostávajú vaše osobné údaje v našich zabezpečených informačných systémoch.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu ich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity.

Ako spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame s využitím interných elektronických systémov. Prijali sme všetky bezpečnostné technické, personálne a kontrolné, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 1. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 2. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 3. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 4. registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 5. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Aké sú moje práva?

Ako dotknutá osoba, ktorej údaje spracúvame, máte právo:

 • požadovať prístup k svojim osobným údajom, t.j. na informáciu, aké osobné údaje k vašej osobe spracúvame a ako dlho. Informácia vám bude poskytnutá našou zodpovednou osobou do 30 dní elektronickou formou na vami zvolenú e-mailovú adresu. V prípade komplexnej požiadavky alebo zvýšeného objemu požiadaviek bude táto lehota predĺžená o dva mesiace, pričom môže byť toto predĺženie opakované. V zmysle súčasnej legislatívy si vyhradzujeme právo informáciu vám neposkytnúť v prípade, že vás nebudeme vedieť dôveryhodne identifikovať. Pri opakovanej žiadosti budeme účtovať poplatok vo výške 45 eur za každé opakovanie.
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, okiaľ neexistuje iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie
 • na prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame automatizovane (nespracúvame)
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Čo ak dôjde ku porušeniu mojich práv?

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva dotknutej osoby.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky?

Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail gdpr@speedweb.sk alebo písomne na poštovú adresu Prevádzkovateľa.